Any 2014

Ingressos

Despeses

Diferència

Padró taxa conservació

798,84

 

 

Drets de connexió

0,00

 

 

 

El resultat no inclou les despeses estructurals ni l'amortització de l'immobilitzat.