Any 2014

Ingressos

Despeses

Diferència

Padró taxa conservació

2.353,52

 

 

 

El resultat no inclou les despeses estructurals ni l'amortització de l'immobilitzat.