Sou aquí:   
Inici > Portal de transparència > Informació econòmica > Compte general > Informes d'auditoria de comptes emesos per la Sindicatura de Comptes o pel Tribunal de Comptes

Les entitats que integren el sector públic han de difondre, per mitjans electrònics, la informació referent als informes d'auditoria de comptes i de fiscalització emesos per part dels òrgans de control extern en relació als comptes anuals [Art. 8.1e) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació púlica i bon govern].

 

No s'ha emès cap informe per part dels òrgans de control extern.