Sou aquí:   

El servei de recollida d'escombraries és de prestació obligatòria per l'Ajuntament [Art. 26.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local].

  

Li corresponen les funcions següents:

Contractació del servei de recollida i transport a l'abocador.

Aprovació de projectes, memòries i pressupostos d'obres d'inversió, reparació i manteniment.

Contractació d'obres, subministraments i serveis.

Sol·licitud de subvencions relacionades amb el servei.

Tramitació de factures i demés documents de despesa.

Sol·licituds d'accés a la informació relacionada amb el servei.

Correspondència i documentació diversa relacionada amb el servei.