Sou aquí:   

El servei d'enllumenat públic és de prestació obligatòria per l'Ajuntament [Art. 26.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local].

 

L'enllumenat públic està format per les diferents instal·lacions destinades a la prestació del servei.

 

Tota la xarxa està subjecte a un manteniment per fer front als eventuals treballs de conservació.

 

Anualment el servei ha de passar unes inspeccions periòdiques i cada quatre anys unes revisions que deriven de la normativa aplicable.

 

Darrerament s'han portat a terme diferents treballs de substitució de les làmpades per substituir-les amb lluminàries tipus LED.

 

Li corresponen les funcions següents:

Contractació de la redacció de projectes relacionats amb el servei.

Aprovació de projectes, memòries i pressupostos d'obres d'inversió, reparació i manteniment.

Sol·licitud de subvencions relacionades amb el servei.

Contractació de l'execució de les obres d'inversió i dels treballs de reparació i manteniment.

Contractació del subministrament d’energia elèctrica.

Contractació dels treballs de reparació i manteniment de les instal·lacions elèctriques.

Revisió anual de les instal·lacions elèctriques.

Inspecció periòdica dels quadres elèctrics.

Redacció de documentació tècnica destinada a les actuacions per a l’estalvi i l’eficiència energètica.

Tramitació de factures i demés documents de despesa.

Sol·licituds d'accés a la informació relacionada amb el servei.

Correspondència i documentació diversa relacionada amb el servei.