Li corresponen les funcions següents:

Contractació de la redacció de projectes relacionats amb el servei.

Aprovació de projectes, memòries i pressupostos d'obres d'inversió, reparació i manteniment.

Sol·licitud de subvencions relacionades amb el servei.

Contractació de l'execució de les obres i dels treballs de reparació i manteniment.

Tramitació de factures i demés documents de despesa.

Sol·licituds d'accés a la informació relacionada amb el servei.

Correspondència i documentació diversa relacionada amb el servei.