Sou aquí:   

El servei de cementiri és de prestació obligatòria per l'Ajuntament [Art. 26.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local].

 

Li corresponen les funcions següents:

Llicències per donar sepultura.

Actualització de les dades de les persones titulars de concessions funeràries.

Contractació de la redacció de projectes relacionats amb el servei.

Aprovació de projectes, memòries i pressupostos d'obres d'inversió, reparació i manteniment.

Sol·licitud de subvencions relacionades amb el servei.

Contractació de l'execució de les obres i dels treballs de reparació i manteniment.

Tramitació de factures i demés documents de despesa.

Sol·licituds d'accés a la informació relacionada amb el servei.

Correspondència i documentació diversa relacionada amb el servei.