Li correspon la gestió dels assumptes relacionats amb: