Li correspon la gestió dels assumptes relacionats amb:

 

  • Pla d'acció local per a la sostenibilitat.

  • Mapa de protecció envers la contaminació lluminosa.

  • Recollida selectiva d'escombraries.

  • Deixalleria municipal.