Li correspon la gestió dels assumptes relacionats amb:

 

 • Enllumenat públic.

 • Llicències d'obra.

 • Llicències de primera ocupació.

 • Llicències de parcel·lació.

 • Certificats de qualificació urbanística.

 • Tramitacions urbanístiques relacionades amb les sol·licituds d'autorització d'aprofitament forestal.

 • Tramitacions urbanístiques relacionades amb les sol·licituds o les comunicacions d'aprofitament d'aigües subterrànies a instància de l'Agència Catalana de l'Aigua.

 • Tramitacions urbanístiques relacionades amb les sol·licituds d'autorització per a la rompuda de terreny forestal amb finalitat agropecuària.

 • Tramitació d'altres informes urbanístics a instància de l'administració o persones interessades.

 • Autoritzacions comunicades per l'Agència Catalana de l'aigua en relació als treballs de tala d'arbres en zona de domini públic hidràulic.

 • Autoritzacions d'obra comunicades per la Diputació de Girona en relació a les actuacions en zona d'influència de la carretera.

 • Sol·licituds d'accés a la informació relacionada amb la unitat.

 • Seguiment de les tramitacions en curs.

 • Correspondència i documentació diversa relacionada amb la unitat.