Sou aquí:   

Les entitats que integren el sector públic han de difondre, per mitjans electrònics, la informació referent a la normativa en vigor aplicable en l'àmbit de les seves competències [Art. 10.1d) de la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya i art. 6.1 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació púlica i bon govern].

Ordenances i reglaments municipals
Règim local
Pressupost de l'Estat i de la Generalitat
Hisendes locals
Cadastre
Cartografia
Normativa general tributària i recaptació
Pressupostos, comptabilitat, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
Factura electrònica
Lluita contra la morositat en les operacions comercials
Procediment administratiu i règim jurídic
Administració electrònica
Contractes del sector públic
Arxius i documents
Transparència, accés a la informació i bon govern
Règim electoral, cens electoral i tribunal del jurat
Jurisdicció contenciosa-administrativa
Protecció de dades de caràcter personal
Urbanisme, edificació, habitatge, medi ambient, activitats, espectacles públics, prevenció i seguretat en matèria d'incendis
Equipaments comercials
Protecció civil i autoprotecció
Prevenció d'incendis forestals
Telecomunicacions
Obres, activitats i serveis
Patrimoni
Personal al servei de les entitats locals
Prevenció de riscos laborals
Constitució i demarcació territorial
Població i demarcació territorial
Padró d'habitants
Denominació, símbols i registre d'ens locals
Organitzacions associatives dels ens locals
Subvencions
Serveis socials
Salut
Pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing
Serveis funeraris
Protecció dels animals
Targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda
Armes d'aire comprimit
Dret de petició
Publicitat dinàmica
Accessibilitat de les persones amb discapacitat
Consultes populars no referendàries i participació ciutadana
Matrimoni civil a l'Ajuntament
Jutge de pau
Política lingüística
Normativa reguladora dels butlletins oficials
Festes locals
Indemnitzacions per raó del servei
Representativitat de les organitzacions professionals agràries
Establiments d'allotjament turístic i habitatges d'ús turístic
Codificació, denominació i competències dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
Registre del sector públic local de Catalunya