Sou aquí:   
Inici > Portal de transparència > Informació econòmica > Informe trimestral referent a les mesures de lluita contra la morositat en les operacions de pagament a proveïdors

Les corporacions locals han d'elaborar un informe trimestral sobre el compliment dels terminis de pagament de les obligacions de l'entitat local. Aquest informe, que es pot presentar i debatre en el Ple, ha d'incloure el nombre i quantia de les obligacions pendents de pagament en les que s'estigui incomplint el termini. [Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials]

 

L'informe del quart trimestre de cada any s'ha de remetre al Ministeri d'Economia i Hisenda. [Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012]