Sou aquí:   
Inici > Portal de transparència > Informació econòmica > Informe trimestral referent al període mig de pagament a proveïdors

Trimestralment l'Ajuntament ha de publicar la informació referent al període mig de pagament a proveïdors (Art. 6 del Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors).

 

 

Rati d'operacions

pagades

Import €

Rati d'operacions

pendents de pag.

Import €

Període mig

de pagament

3r trimestre 2014

-25,19

13.221,66

-24,00

355,74

-25,15

4t trimestre 2014

-23,32

13.128,43

-23,00

7.456,61

-23,20

1r trimestre 2015

-19,76

15.262,42

-6,04

30.856,62

-10,58

2n trimestre 2015

1,42

43.208,68

-14,55

8.366,82

-1,17

3r trimestre 2015

-12,26

18.583,90

14,96

6.236,63

-5,42

4t trimestre 2015

-4,18

26.290,80

-20,90

50.347,12

-15,16

1r trimestre 2016

23,17

70.593,23

-22,31

409,55

22,91

2n trimestre 2016

-15,70

10.556,76

-19,09

891,02

-15,96

3r trimestre 2016

-12,65

6.871,40

-10,57

2.879,16

-12,04

4t trimestre 2016

-1,70

16.425,24

-27,00

210,00

-2,02

1r trimestre 2017

-10,67

17.977,60

-27,34

664,67

-11,26

2n trimestre 2017

-14,48

17.865,27

-10,29

1.906,80

-14,08

3r trimestre 2017

-19,82

11.204,64

32,45

1.738,22

-12,80

4t trimestre 2017

-14,45

18.959,50

-26,81

 1.569,90

-15,40

1r trimestre 2018

0,84

13.356,29

-20,08

5.787,30

-5,49

2n trimestre 2018

1,51

16.065,59

77,00

15.060,95

38,04

3r trimestre 2018

1,52

48.389,86

3,00

68.716,10

2,38

4t trimestre 2018

0,91

114.746,11

4,31

3.787,25

1,02

1r trimestre 2019

1,41

18.344,83

4,60

9.943,81

2,53

2n trimestre 2019

1,36

39.043,95

1,26

562,12

1,36

3r trimestre 2019

0,85

10.734,85

0,00

451,67

0,81

4t trimestre 2019

0,20

12.711,06

0,00

1.641,28

0,17

1r trimestre 2020

0,48

22.703,89

0,00

0,00

0,48

2n trimestre 2020

0,21

18.205,75

14,02

12.026,56

5,71

3r trimestre 2020

0,31

62.990,60

0,00

584,43

0,31

4t trimestre 2020

0,88

98.622,87

2,67

7.155,34

1,00

1r trimestre 2021

0,86

22.125,09

0,00

0,00

0,86

2n trimestre 2021

0,05

30.674,05

0,00

270,59

0,05

3r trimestre 2021

0,00

66.747,64

0,00

1.014,00

0,00

4t trimestre 2021

0,00

26.601,54

0,00

0,00

0,00

1r trimestre 2022

0,00

11.764,30

0,00

0,00

0,00

2n trimestre 2022

0,00

10.590,05

11,40

1.417,70

1,35

3r trimestre 2022

0,12

44.318,36

1,00

428,88

0,13

4t trimestre 2022

0,00

23.033,13

0,00

23.960,44

0,00

 

El període de pagament és el temps que es tarda a pagar o, si es paga fora de termini, el temps de retard que es produeix. Totes les administracions han de fer públic el seu període de pagament.

 

En el cas de les operacions pagades, el fet que els ratis prenguin valor negatiu, significa que es paga abans dels trenta dies naturals des que s'han presentat les factures. Com més negatiu sigui el valor, significa que més aviat és paguen les factures.

 

En el cas de les operacions pendents de pagament, el resultat és el contrari i com més negatiu sigui el valor, significa que més retard hi ha en els pagaments.

 

En un entorn ideal, el rati de les operacions pagades seria -30 i el rati de les operacions pendents de pagament no prendria valor, cosa que significaria, en el primer cas, que l'Ajuntament paga les factures el mateix dia que l'hi arriben i, en el segon cas, que té totes les seves factures pagades.