Què és el registre electrònic?

El registre electrònic és un nou canal d’atenció ciutadana que permet presentar escrits a l’Ajuntament durant les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any.

 

Els documents que es presenten queden anotats en els registres administratius, sense necessitat d’acudir personalment a les dependències municipals.

 

Durant el procés de presentació del document, es genera, de forma automàtica, un rebut justificatiu de la documentació registrada, en el qual hi consta la data, l’hora de presentació i el número assignat.

 

Què s’ha de fer per accedir al registre electrònic?

Per accedir al registre electrònic heu d’escollir el tipus de document que desitgeu presentar i omplir el formulari que es presenti, adjuntant la documentació necessària, en el seu cas.

 

Com s’accedeix al registre electrònic?

Hi podeu accedir des de la seu electrònica de l’Ajuntament, des de l’apartat Tràmits o des del propi enllaç de l’apartat Registre electrònic.

 

Per completar el procés de registre és necessari disposar de qualsevol dels identificadors digitals admesos per l’Ajuntament.

 

La impossibilitat tècnica o d’altra índole de tramesa telemàtica de documentació, no eximeix, en cap cas, de l’obligació de trametre-la dins del termini establert en el seu cas.

 

Documentació completa

La documentació que es presenti a través del registre electrònic ho ha de ser en la forma i amb el contingut establert en cada cas.

 

Presentació de documents

La impossibilitat tècnica o d’altra índole de tramesa telemàtica de documentació, no eximeix, en cap cas, de l’obligació de trametre-la dins del termini establert en el seu cas.

 

Si la documentació presentada no compleix els requisits establerts o no s’hi adjunten els documents necessaris, requerirà a la persona interessada per tal que en el termini de deu dies hàbils, esmeni els defectes o adjunti els documents preceptius amb la indicació que, si no ho fa així, d’acord amb l’article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s’entendrà que desisteix de la tramitació.

 

Models oficials de documents

S’hauran d’utilitzar els models establerts, en el seu cas.

 

Dret a no presentar documents que ja estiguin en poder de les administracions públiques

No cal presentar els documents que hagin estat elaborats per les administracions públiques o que ja estiguin en poder d'aquestes a raó d'un altre expedient anterior, sempre que no hagi transcorregut el termini normatiu de conservació i no hagi experimentat cap canvi. En aquest supòsit, cal indicar la data en què va ser presentada i el procediment a què feia referència. Si l'Ajuntament, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, ha de requerir a la persona sol·licitant per tal que els aporti en el termini de deu dies (art. 53 de la Llei 39/2015).