Sou aquí:   
Inici > Tràmits > Carpeta ciutadana > Sol·licitar l'alta al servei de carpeta ciutadana
Informació sobre el tràmit

Sol·licitud d'alta al servei de carpeta ciutadana

La carpeta ciutadana és una àrea privada que us ofereix l'Ajuntament i que permet realitzar tràmits, consultar les vostres dades, descarregar documents presentats, recollir els que us deixi l'Ajuntament, etc.

 

A través de la carpeta ciutadana podeu accedir a les vostres dades les vint-i-quatre hores del dia, sense necessitat de desplaçar-vos a les oficines municipals.

 

Model oficial de sol·licitud

La sol·licitud s'ha de presentar utilitzant el formulari disponible a la seu electrònica.

 

El model de document que heu d'omplir depèn del canal de presentació que voleu utilitzar.

 

Canals de presentació

La sol·licitud es pot presentar:

  • Per la seu electrònica a l'adreça www.viladasens.org, utilitzant el formulari disponible a l'apartat de tràmits. També es pot fer directament des de la carpeta ciutadana.

  • De forma presencial a les oficines de l'Ajuntament.

  • A través del sistema de col·laboració interadministrativa entre els registres de les diferents administracions públiques.

  • Per qualsevol de les altres formes que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 

Qui pot demanar el servei

Qualsevol persona física o jurídica.

 

Quan es pot demanar

Sempre

 

Temps de tramitació

El temps aproximat és d'una setmana.

 

Preu

Gratuït

 

Documentació que cal adjuntar amb la sol·licitud

En el moment de presentar la sol·licitud no cal aportar documentació.

 

Procediment

L'Ajuntament comprova la sol·licitud i en el seu cas, la documentació presentada. Si detecta la manca de compliment dels requisits necessaris requerirà a la persona interessada per tal que en el termini de 10 dies hàbils esmeni el defecte o presenti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva sol·licitud.

 

Què us enviarà l'Ajuntament 

Per completar la tramitació, rebreu un correu electrònic indicant-vos que la vostra sol·licitud ha estat atesa. En aquest cas, podeu passar per les oficines municipals, on prèvia comprovació de les vostres dades d'identitat (caldrà que aporteu el DNI), us faran entrega del codi d'identificació personal i el PIN.

 

En aquest mateix acte d'identificació, si s'actua en nom d'una altra persona, s'ha d'acreditar la representació per qualsevol mitjà vàlid en el dret que en deixi constància fidedigna, o per mitjà d'una autorització en una compareixença personal de la persona interessada. Per als actes i les gestions de mer tràmit es presumeix la representació.

 

No caldrà presentar documentació que ja és en poder de l'Ajuntament a raó d'un altre tràmit anterior, sempre i quan no hagi transcorregut el termini normatiu de conservació i no hagi experimentat cap modificació. En aquest supòsit, s'ha d'indicar clarament la data en què va ser presentada o el número d'expedient a què feia referència.

 

Notificacions i comunicacions electròniques

L'Ajuntament utilitza mitjans electrònics en les seves comunicacions amb les persones interessades sempre que així ho hagin sol·licitat o consentit. Us agrairem que accepteu aquest sistema com a mitjà de notificació.

 

Canvis en la tramitació

La documentació presentada i els canvis que es produeixin durant la tramitació es podran consultar en un espai privat.

 

Carpeta ciutadana 

La documentació presentada i la que es generi durant la seva tramitació també es podrà consultar des de la carpeta ciutadana.

 

Important

Per a formular sol·licituds, entaular recursos, desistir d'accions i renunciar a drets en nom d'una altra persona, s'ha d'acreditar la representació per qualsevol mitjà vàlid en el dret que en deixi constància fidedigna, o per mitjà d'una autorització en una compareixença personal de la persona interessada. Per als actes i les gestions de mer tràmit es presumeix la representacio.


Formulari electrònic

     
Formulari en paper